Obchodní podmínky na použité výrobky

Obchodní podmínky na použité výrobky

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží použité

 

(dále jen "použité zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

 

Po-Pá od 9.00-17.00 - podpora 739 767 387 , podpora@fitnesspohotovost.cz

Fitness Pohotovost.cz

Po-Pá od 9.00-17.00

Nové zakázky 739 767 387 podpora@fitnesspohotovost.cz

stav zakázek 797 848 091 , servis@fitnesspohotovost.cz

Fitness Servis.cz Fitness Pohotovost.cz Kup fitness.cz

provozuje : Company can be FIT s.r.o.,

DIČ: 01526642 IČO: 01526642

Dílna: Zengrova 131, Kolín IV, 280 02 Kolín

Sídlo : Praha - Žižkov, Vlkova 821/23, PSČ 130 00.

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.Fitnesspohotovost.cz , www.Kupfitness.cz  , www.Suprmarket.cz  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

obchodní společnosti: Company can be FIT s.r.o    ., upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.Fitnesspohotovost.cz , www.Kupfitness.cz  , www.Suprmarket.cz  

 

 • Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) ještě před objednáním zboží.
 • Objednáním zboží (eventuelně uzavřením kupní smlouvy) a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.
 •  Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.
 • Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, eventuelně sériové číslo).
 • Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
 • Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
 • Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

 

2. Rozpor s objednávkou zboží.

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou zboží (dále jen "rozpor s objednávkou zboží"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího.
 • objednávce zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou zboží věděl nebo rozpor s objednávkou zboží sám způsobil.
 • Rozpor s objednávkou zboží, který se projeví během 14 dní  ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Záruční podmínky

 • Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby
 • bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice nebo jiného obalu) podle přiloženého přepravního listu.
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou zboží, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
 • Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: fp@u2D.cz  ,
 • A sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 • Délka záruční doby u použitého  zboží je vždy označena u výrobku na internetovém obchodě a zákazník je s ní obeznámen.
 • V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím  (viz. Občanský zákoník § 626 odst. 3).
 • U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský
 • zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k
 • upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.Zboží bylo poškozeno živly.

 

4. Práva plynoucí ze záruky

 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny nového zboží získává kupující záruku novou a to v délce dohodnuté u prvního prodeje..

 

 Spotřebitel při uplatnění záruky má nárok:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5. Vyřízení reklamace

 • Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti Fitness Pohotovost.cz
 • Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v místě sídla prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.
 • Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
 • Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.
 • Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného v nutné výši.
 • Firma ručí za kvalitu výrobku, ale nehradí dopravu k zákazníkovi, zákazník si muže výrobek k reklamaci přivézt osobně na provozovnu v Církvicích.
 • Zákazník při koupi použitého výrobku si muže připlatit za instalaci a dopravu od firmy Company can be FIT s.r.o    . Instalace je vždy nabízena ke koupi.
 • V případě, že si zákazník nechá nainstalovat výrobek od u Fitness Pohotovost s.r.o. má nárok na náhradu dopravného.
 • V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací:

 • Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.
 • Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Váš dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
     vice informaci

© fitnesspohotovost.cz

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Nepřehlédněte