Obchodní podmínky - Komisní prodej

Smlouva o komisním prodeji

fitnesspohotovost.cz
Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky - Komisní prodej

Smlouva o komisním prodeji

Obchodní podmínky - Komisní prodej

 

Sídlo firmy: 

Fitness Pohotovost s.r.o.

Dlouhopolsko, Malá Strana 104, PSČ 289 03

IČO      24191230

 

Adresa provozovny:

 

Církvice 19, Církvice (pošta Zásmuky)

PSČ: 28144

737 239 340, 731 624 910, 721 520 624

 

 

Jak probíhá komisní prodej.

 

 • stroj nabízíme u nás na provozovně.
 • stroj nabízíme na internetu, ale zůstává u vás.

 

Tato služba je tu pro případ pokud se nedohodneme na výkupní ceně anebo se nám prostě Váš stroj nehodí.

 

Jak na to :

 

 1. Začněte tím, že službu objednáte - zde fitnesspohotovost@fitnesspohotovost.cz
 2. Do poznámky napište, že jde o komisní prodej.
 3. Po objednání a zadání potřebných materiálů (foto celého stroje, foto detaily stroje , foto výrobní štítek čím více foto  tím lépe.
 4. Přidejte foto záruční smlouvu, servisní zprávu. Pokud není, nevadí.
 5. Poté vás budeme kontaktovat a zašleme Vám emailem smlouvu o výhradním poskytování obchodních služeb viz dole k přečtení.
 6. Podepsanou smlouvu zaslat emailem zpět.

 

Jakmile budeme mít veškeré podklady k prodeji:

 • Za domluvenou cenu stroj vystavíme u nás v aukci.
 • Veškeré obchodní služby děláme za Vás (komunikace se zákazníkem, kupní smlouvy atd.)
 • Vytvoříme na výrobek inzerci, marketing v Čr,Sk.
 • Stroj přidáme na sociální sítě.
 • Stroj přidáme do novinek zasílaných emailem.
 • Naši obchodníci stroj nabídnou našim zákazníkům.

 

Jak probíhá prodej:

 • Zákazník vytvoří objednávku u nás v aukci nebo na bazaru.
 • Zákazníkovi odešleme zálohovou fakturu. Výše zálohy se určuje podle cen dopravy, servisu a náhradních dílů.
 • Se zákazníkem se vždy na všem dohodneme. (servis, dopravné atd.)
 • Kontaktujme vás, ať stroj připravíte atd.
 • Dle dohody zasíláme peníze na učet
 • Zajistíme dopravu výrobku od vás.
 • Dokončíme spolu smlouvy a fakturaci.

Smlouva o výhradním poskytování obchodních služeb 

Fitnesspohotovost - Fitness Pohotovost s.r.o.

Církvice 19, Církvice u Kolína, 281 44
IČ: 24191230

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Spisová značka     186770 C, Městský soud v Praze

(dále jen „společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. na straně jedné

a

2.     Jméno nebo firma  ………….……………………………………….,

Sídlem,bytem  ……..…………………….………….,

r.č.: ………………………..…………

Ič ………………………………………..

(dále jen „zájemce“), na straně druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o výhradním poskytování obchodních služeb

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Prohlášení zájemce

1.           Zájemce prohlašuje, že je vlastníkem

 

Typ výrobku             ………………..

Jméno výrobce     …………………..

Rok výroby          …………………

Barva výrobku …………………………

Výrobek se nachází na adrese

Ulice ………………………………………

Město …………………………………..

Časy možné prohlídky ………………………….

Telefon pro objednání prohlídky…………………

 

 

(dále jen „za výrobek ”).

 

2.  Zájemce dále prohlašuje, že na výrobku  dle článku I. odst. 1. této smlouvy neváznou žádné závazky ani jiné právní vady, že jeho vlastnické a dispoziční právo k tomuto výrobku není nijak omezeno, že na výrobku  neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob a že před společností  Fitness Pohotovost s.r.o.. – Fitness Pohotovost.cz nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit uzavření smlouvy o převodu výše uvedeného výrobku.

Článek II.

Předmět smlouvy

Společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. se zavazuje vyvíjet pro zájemce činnost tak, aby měl možnost uzavřít kupní smlouvu o převodu výrobku  podle článku I. odst. 1. této smlouvy

(dále jen „kupní smlouva“) se třetí osobou (dále jen „kupující“).

Cena požadovaná zájemcem za převod výrobku je …………………….…………….,- Kč

(dále jen „kupní cena“)

(slovy .………………………………………………………………………………………. korun českých).

Výše kupní ceny může být snížena na základě dohody smluvních stran. Zájemce souhlasí s tím, aby úhrada části nebo celé kupní ceny byla financována kupujícím z prostředků úvěru poskytovaného bankou.

2 . V případě, že na základě činnosti společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. – Fitness  dojde k uzavření kupní smlouvy, zaplatí zájemce společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. – Fitness  provizi ve výši ….. %   z prodejní ceny výrobku.

Provize společnosti Fitness Pohotovost s.r.o. je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi zájemcem a kupujícím.

Dopravné – prodávající hradí v plné výši dopravné z místa kde se výrobek nachází do centrály Fitness pohotovosti. Vše dle vždy dle emailové nebo telefonické dohody. Dopravu organizuje Fitness pohotovost. Ceny a časy vždy musí zákazník odsouhlasit. Cenu za dopravu hradí zákazník, dle domluvy buď při nakládce anebo odečtem z prodejní ceny.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zájemce se zavazuje

zajistit, aby ke dni podpisu kupní smlouvy neměla k výrobku  užívací právo jiná osoba než kupující,nejpozději do 2 dní po podpisu kupní smlouvy předat výrobek  kupujícímu a uhradit veškeré poplatky související s užíváním výrobku  vzniklé do dne jejího předání,na vyzvání společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. vyvíjet potřebnou součinnost, zejména umožnit prohlídky výrobku  v termínech předem sjednaných se společností  Fitness Pohotovost s.r.o. a poskytnout společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. veškerou dokumentaci nezbytnou k obstarání kupujícího, tj. především poskytnout k nahlédnutí originály dokumentů týkajících se výrobku za účelem pořízení fotokopií,

že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí společnost  Fitness Pohotovost s.r.o., budou realizovány výlučně přes společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. a že bez vědomí společnosti Fitness Pohotovost s.r.o. neuzavře kupní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výrobek s osobou, jež byla vyhledána společností  Fitness Pohotovost s.r.o., a to ani v době po skončení platnosti této smlouvy,

neuzavřít po dobu trvání této smlouvy kupní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výrobek s jinou osobou, než mu byla obstarána činností společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o.,

za účelem převodu výrobku neuzavřít po dobu trvání této smlouvy stejnou nebo podobnou zprostředkovatelskou smlouvu s jinou osobou nebo jinak využívat služeb třetích osob k vyhledávání příležitostí

uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na výrobek. Zájemce zároveň prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy nemá za tímto účelem uzavřenou jinou zprostředkovatelskou smlouvu, ani jinak nevyužívá služeb jiné osoby.

Společnost Fitness Pohotovost s.r.o. se zavazuje

vyvinout maximální úsilí k obstarání kupujícího v nejkratší možné době, zejména inzercí na nejvyhledávanějších českých internetových stránkách, zejména na webových stránkách Fitness Pohotovost s.r.o. a dále v tisku a jiných inzertních mediích.

bez zbytečného odkladu informovat zájemce o složení blokovacího depozita kupujícím,

zajistit pro zájemce následující minimální rozsah služeb:

 • prohlídka výrobku a doporučení kupní ceny;
 • zajištění prohlídek výrobku se zájemci;
 • uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita, zorganizování potřebných jednání smluvních stran nezbytných k uzavření smlouvy o advokátní či notářské úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní;
 • předání nemovitosti včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. má nárok na svou provizi bez ohledu na to, zda a do jaké míry budou zájemcem tyto služby využity.

zajistit po dohodě se zájemcem další služby objednané zájemcem, které jsou uvedené v příloze této smlouvy, vše na náklady zájemce

Článek IV.

Smluvní pokuta

Zájemce se zavazuje zaplatit společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20% z  kupní ceny (dle čl. II. odst. 1. této smlouvy), pokud zájemce poruší některou ze svých povinností uvedených v článku III. odst. 1. této smlouvy nebo pokud uvede v této smlouvě nepravdivou informaci. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 3 dnů od sdělení výzvy k zaplacení. Tím není dotčeno právo společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. domáhat se náhrady škody v plné výši.

Článek V.

Další ujednání

Společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. je oprávněna zajistit od kupujícího složení blokovacího depozita (rezervační jistiny) na převod vlastnictví výrobku. Zájemce tímto zplnomocňuje společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. k uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a k převzetí blokovacího depozita na úhradu kupní ceny. O složení blokovacího depozita bude společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. informovat zájemce.

Vzniku práva společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o. na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření předmětné kupní smlouvy k výrobku, popř. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy k výrobku, pokud společnost  Fitness Pohotovost s.r.o. umožnila prohlídku výrobku, nebo předala podklady k nabídce výrobku třetí osobě v době platnosti této smlouvy.

Zájemce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby společnost  Fitness Pohotovost s.r.o.  zpracovávala, dále poskytovala třetím osobám a archivovala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

Zájemce zapůjčil společnosti  Fitness Pohotovost s.r.o.  klíče od místa kde je výrobek vystaven

ano     ne

 

Článek VI.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do ………………… V případě, že ze strany kteréhokoli z účastníků této smlouvy nedojde nejméně pět dnů před skončením její platnosti k doručení emailového  oznámení na email fitnesspohotovost@gmail.com, že již nemá zájem na dalším prodloužení této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o další 30 dní. Ke stejnému prodloužení této smlouvy dojde také v případě složení blokovacího depozita kupujícím.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovené v této smlouvě, ale i právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Změny a dodatky této smlouvy lze činit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy podepsaných smluvními stranami.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

 

V ………….. dne …………..

 

……….……….……….……….                                                         ……….……….……….……….

 

za společnost  Fitness Pohotovost s.r.o.                                                       Zájemce

  

Novější články v kategorii

Poptávka - napište nám (vkládejte foto k dotazům na servis)

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
Copyright © fitnesspohotovost.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a optimalizace e-shopu Shop5.cz

© fitnesspohotovost.cz

pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie.   Další informace